• AC Electric
 • Axioma
 • Ballu
 • Boneco
 • Chigo
 • Daichi
 • Daikin
 • Dantex
 • Electrolux
 • Energolux
 • Fujitsu
 • Haier
 • Hisense
 • Hyundai
 • Kalashnikov
 • Kentatsu
 • LG Electronics
 • MDV
 • Midea
 • Mitsubishi Electric
 • Mitsubishi Heavy
 • Neoclima
 • Noirot
 • Panasonic
 • Samsung
 • Shuft
 • Toshiba
 • Vakio
 • Zanussi
 • Тепломаш
 • Тион